Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

27. 8. 2010

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov

ŠKOLNÍ ŘÁD

 Žák vstupuje do školy ke studiu dobrovolně s cílem získat vlastní pílí a zájmem co nejvíce vědomostí, které mu je škola povinna nabídnout. Žák respektuje školní řád.

Čl. 1

Ředitelství SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova 373, vydává v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 13/2005 tento „Vnitřní řád SUPŠ a VOŠ Turnov“.

 

Čl. 2

Práva žáků – žák má právo :

a) na informace a poradenskou činnost školy

b) zúčastňovat se všech činností vzdělávacích, výchovných, kulturních, sportovních i jiných společenských činností organizovaných SUPŠ a VOŠ

c) používat prostory SUPŠ a VOŠ vymezené pro výuku, ubytování a pro ostatní činnosti v rozsahu nezbytné potřeby a v nezbytném čase

d) v souladu se školskými zákony a prováděcími předpisy požádat o ukončení studia, o přestup na jinou školu, o změnu studijního oboru, o uznání částečného a uceleného vzdělání, individuální vzdělávání, přerušení a ukončení přerušení vzdělávání.

e) volit a být volen do školské rady, je-li zletilý

f) využívat instituce třídní žákovské samosprávy, volit je a být do nich volen

g) prostřednictvím samosprávných orgánů se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat

Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popř. osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.

 

Čl. 3

Povinnosti žáků – žák je povinen :

a) Řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, být pět minut před zahájením výuky v učebních prostorách, po příchodu do školní budovy se převléknout a přezout venkovní obuv v šatně, po příchodu do dílen se převléknout do pracovního oděvu a obuvi dle předpisů BOZP (Metodický pokyn - k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v Praze dne 22. prosince 2005 Č.j.: 37 014/2005-25), dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli řádně seznámeni. Při přecházení z budovy na TV jsou žáci povinni dodržovat zásady pravidel provozu na dopravních komunikacích. Dojde-li k úrazu či náhlé zdravotní příhodě, jsou ostatní účastníci povinni udělat vše pro záchranu zdraví či života postiženého. Okamžitě uvědomí učitele pověřeného dozorem.

 1. b)         Řídit se rozvrhem hodin, denně sledovat změny rozvrhu a informace vedení školy a třídních učitelů.

 2. c)         Denně nosit na vyučování studijní průkaz nebo index.

d) Nepoškozovat školní zařízení, případně se podílet na náhradě nebo nápravě škody jím způsobené. Za ničení majetku je považováno i kreslení a malování graffiti a nalepování různých štítků a značek. Tato činnost bude pokládána za hrubý kázeňský přestupek proti školnímu řádu.

e) Respektovat školní řád, dodržovat pravidla slušného chování a zásadu vhodného a čistého oblečení. Na veřejnosti vystupovat jako student výběrové školy a svým chováním reprezentovat školu.

f) Je-li uvolněn z TV, nesmí bez dovolení opustit areál školy, ale je k dispozici vyučujícímu TV jako pomocná síla při výuce, nebo může navštívit knihovnu, od 13 hod. studovnu, popř. nahradit příslušnou hodinu v jiných hodinách TV po dohodě s vyučujícím. Žák, který žádá o uvolnění z tělesné výchovy na školní rok nebo jeho část, podá řediteli školy žádost na předepsaném formuláři s vyjádřením lékaře, učitele tělesné výchovy a podpisem zákonného zástupce žáka ( u nezletilých žáků) do 10. září školního roku v 1. pololetí, do 10. února v druhém pololetí. Uvolnění nabude platnosti rozhodnutím ředitele školy. Žáci úplně osvobození z tělesné výchovy jsou uvolněni z docházky do hodin tělesné výchovy a mají tento fakt zaznamenán ve studijním průkazu třídním učitelem.

 1. g)         Pokud se vyučující nedostaví do 10 minut do vyučování, služba tuto skutečnost hlásí v ředitelně školy.

 2. h)         Žáci udržují čistotu a pořádek ve všech prostorách školy. Před opuštěním třídy vyklidí lavici a odpadky uklidí do koše. Na konci poslední hodiny zvednou židli a položí ji na desku stolu. Žák konající službu umyje tabuli, zavře okna a zhasne světlo. Služba a učitel poslední vyučovací hodiny odpovídají za pořádek ve třídě.

 3. i)           Pro všechny žáky bez rozdílu, včetně studentů VOŠ, platí zákaz vstupu do dílen bez dozoru osoby, která za dílnu zodpovídá.

 4. j)           Provoz v budově končí v 17.00. Po této době se mohou žáci zdržovat ve škole jen se souhlasem ředitele školy, s vědomím školníka a pod pedagogickým dozorem.

 5. k)         Žák je povinem chovat se tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví ostatních. Dodržuje zásady bezpečnosti práce, s nimiž je seznámen na začátku školního roku.

 6. l)           Žáci jsou povinni se ve škole přezouvat. Šatny se zamykají. Žáci jsou povinni pečovat o klíče od šaten a jejich ztrátu neprodleně hlásit třídnímu učiteli. Ztrátu klíčů jsou povinni uhradit.

 7. m)       Za odložené věci škola neručí, pojištění věcí se vztahuje jen na věci, které byly prokazatelně uzamčeny.

 

 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni :

a) Zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení.

b) Na vyzvání ředitele nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

c) Informovat školu nebo školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

d) Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Je-li žák nepřítomen ve výuce, nahlásit důvod jeho nepřítomnosti do 3 kalendářních dnů (písemně, faxem, e-mailem , telefonem na uvedenou adresu školy). Řádnou omluvenku od zákonného zástupce, úřadu nebo lékaře předkládá žák první den po návratu do školy třídnímu učiteli.

 1. e)         Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 a § 67, odst. 2 a 3 č.561/2004 Sb. (školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

 

Zletilí žáci jsou povinni :

a) Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích (např.nemoc) nebo jiných závažných skutečnostech , které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

b)      Dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování do 3 kalendářních dnů (písemně, faxem, e-mailem, telefonem na uvedenou adresu školy). Omluvenky na zameškanou vyučovací dobu může potvrdit lékař, úřad nebo rodiče zletilých žáků, k nimž mají vyživovací povinnost. Omluvenku předkládá žák třídnímu učiteli první den po návratu do školy.

 1. c)         Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 a 67, odst. 2 a 3 č.561/2004 Sb .(školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

 

Čl. 4

Žák respektuje:

 

 1. a)         Zákaz kouření v prostorách školy, v jejím nejbližším okolí (plány těchto prostor jsou na viditelném místě ve škole) a při akcích organizovaných školou. Porušení tohoto nařízení je hodnoceno jako porušení § 8, odst. 1, písm. b zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, a může mít právní důsledky pro žáka školy.

 2. b)         Zákaz nošení, držení, distribuce, manipulace a zneužívání návykových látek v areálu školy a při akcích pořádaných školou. Požívání těchto látek osobami mladšími 18 let je považováno za nebezpečné chování a každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka a orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu. Distribuce návykových látek je dle § 187 trestního zákona o šíření omamných a psychotropních látek dle § 188 trestního zákona v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna takový čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu a to i v případě podezření, že se jedná o návykovou látku. Při porušení tohoto zákazu bude žákovi snížena známka z chování s podmíněným vyloučením (nejdéle na dobu 1 roku), při opakovaném porušení bude žák ze studia vyloučen. Z důvodu zajištění bezpečnosti a zdraví žáků v době praktických cvičení bude v případě důvodného podezření z požití alkoholu nebo jiné návykové látky žák podroben vyšetření (zákon č. 561/2004 Sb., § 65, odst .3 s odkazem na zákoník práce a zákon č. 379/2005 Sb., § 16. odst. 1-5)

 3. c)         Zákaz veškerých projevů šikany, vandalismu, násilného chování, rasismu, xenofobie nebo jiné podoby intolerance; při porušení tohoto zákazu bude žákovi snížena známka z chování s podmíněným vyloučením (nejdéle na dobu

1 roku), při opakovaném porušení bude žák ze studia vyloučen.

d) Zákaz krádeže, loupeže, vydírání; při poruše tohoto zákazu bude žák (vzhledem k trestnímu charakteru přestupku) vyloučen ze studia.

e)       Zákaz opustit budovu v době vyučování. Zákaz je v souladu s § 6, odst. 1.3, vyhlášky č. 267/2007 Sb. Opustit budovu může žák nebo student, který má volnou hodinu mezi vyučováním, nebo který má polední přestávku v délce 45 minut (na vrátnici předloží rozvrh hodin zapsaný ve studijním průkazu nebo indexu). Za nezletilého žáka přebírá v této době odpovědnost zákonný zástupce. Opustit budovu během vyučování z vážných důvodů může žák nebo student pouze po předložení propustky na vrátnici. Propustka musí být podepsána třídním učitelem nebo jiným učitelem školy.

 1. f)           Zákaz používání mobilních telefonů, notebooků (tyto mohou používat pouze žáci a studenti se zvláštními vzdělávacími potřebami ) a přístrojů hudební produkce při vyučovacích hodinách.

 2. g)         Zákaz jakéhokoli způsobu nahrávání všech pedagogických pracovníků během vyučovacích hodin.

 3. h)         Zákaz nošení cenných věcí do vyučování, žák nebo student za ně zodpovídá sám, škola se na jejich náhradě v případě ztráty nepodílí.

 1. i)           Zákaz pobytu v učebnách, odborných učebnách a dílnách bez dozoru učitele, výtvarného učitele nebo dílenského učitele mimo vyučování.

 2. j)           Zákaz pobytu v klubovně DM do 13.00 hod., kdy nejsou přítomny vychovatelky DM.

 3. k)         Zákaz nošení zvířat do tříd a odborných učeben.

k) Zákaz nošení zbraní (střelných, bodných, řezných) do škol.

l) Zákaz vyklánění se z oken a vyhazování jakýchkoliv předmětů.

m) Žáci jsou si vědomi toho, že majetek školy a soukromé vlastnictví žáků, učitelů a ostatních pracovníků jsou

nedotknutelné. Prokázaná krádež je důvodem pro vyloučení ze školy.

 

Čl. 5

a) Provozní doba školní budovy pro žáky je od  6,45 hodin do 17,15 hodin,  výjimky povoluje ředitel školy, třídní nebo vyučující učitel.

b)       Rozvržení denní vyučovací doby :

0. hod. 7,00 – 7,45 1. hod. 7,50 - 8,35

2. hod. 8,40 – 9,25 3. hod. 9,35 – 10,20

4. hod. 10,35 – 11,20 5. hod. 11,25 – 12,10

6. hod. 12,15 – 13,00 7. hod. 13,00 – 13,45 – polední přestávka

8. hod. 13,45 – 14,30 9. hod. 14,35 – 15,20

10. hod. 15,25 – 16,10 11. hod. 16,15 – 17,00

c) Prostorami SUPŠ a VOŠ se podle tohoto školního řádu rozumí všechny prostory v budovách školy, dílnách, dílenských poloprovozech, domově mládeže a veškeré prostory dvora přilehlé k uvedeným budovám.

d) Dalšími přílohami školního řádu jsou pokyny a časové režimy školy, vnitřní řád domova mládeže, školní jídelny a objektů dílen, provozní a dílenské řády, postup protidrogové prevence. Dále vnitřní směrnice protipožární ochrany a BOZP.Tyto jsou zveřejňovány a žákům i pracovníkům přístupné dle vlastních pravidel.

e) Vyřizování osobních záležitostí žáků (veškeré platby a potvrzení) se provádí v úředních hodinách v kanceláři školy.

f) Uvolňování z vyučování: žáka uvolní z vyučovací hodiny předmětu na jednu vyučovací hodinu příslušný učitel tohoto předmětu, uvolnění na jeden den přísluší třídnímu učiteli. Dvou a vícedenní uvolnění z vyučování povoluje pouze ředitel školy po předložení písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

g)       Nízkou hodinovou účast žáka na vyučování řeší vyučující provedením dílčí zkoušky (přítomnost dvou vyučujících) a stanovením režimu doplnění zameškaného učiva formou zadání vypracování náhradní práce. Komisionální zkouška je v souladu s platnou vyhláškou .

 

Čl. 6 

Další ustanovení

 1. a)         Ustanovení Školního řádu SUPŠ se vztahují také na chování a jednání žáků ve školní jídelně, v tělocvičnách a hřištích, na školních akcích.

 2. b)         Veškeré práce vytvořené žáky SUPŠ v průběhu vzdělávání v rámci školního vzdělávání (tzv. školní dílo) jsou duševním vlastnictvím žáků školy, ale fyzickým vlastnictvím SUPŠ. Autorská práva žáka se nevztahují na školní dílo použité školou nikoli za účelem hospodářského nebo obchodního prospěchu, nýbrž k plnění studijních povinností vyplývajících z právního vztahu žáka ke škole, k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě školy ( viz ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění § 35, odst. 3 novely zákona č. 216/2006 Sb.). Žáci školy berou tento stav na vědomí a zavazují se ho respektovat. Tyto práce se žákům mohou zapůjčovat na základě písemné žádosti k řediteli školy, ve které bude uveden účel výpůjčky a stanoveno závazné datum návratu práce. Při zapůjčení práce může být žákovi nařízena povinnost složit kauci až do výše 500,-. Pokud jsou takové práce předmětem dalšího komerčního využití v rámci doplňkové činnosti školy či jinak, škola je povinna sjednat s autorem dohodu o převodu autorských práv na školu a dohodu o jeho částečném podílu na zisku.

 3. c)         Publikování školních prací je možné jen se souhlasem ředitele školy. U publikovaných prací je třeba uvést jméno autora i název školy dle zřizovací listiny (vždy) a jméno a příjmení vedoucího práce (ve vhodných případech).

 4. d)         Žáci mohou využívat výpůjčky knih a elektronických nosičů ze školní knihovny a ze skladu učebnic. Zápůjčky knih jsou zdarma. Zapůjčené knihy a učebnice je třeba vracet ve stanovené lhůtě. Za prodlení zaplatí žák pokutu. Při ztrátě knihy nebo učebnice žák knihu nahradí v původní ceně (provozní řád knihovny).

 5. e)         Žáci, kteří ukončili vzdělávání na SUPŠ, jsou povinni před jeho ukončením vrátit všechny vypůjčené knihy, elektronické nosiče, učebnice, klíčky od šatních skříněk a legitimaci (ISIC kartu) žáka školy, pokud mu byla školou vydána (jinak průkaz žáka školy).

 6. f)           Veškerý styk žáků s vedením školy a ostatními pracovníky školy je podmíněn vzájemným respektem všech zúčastněných stran.

 7. g)         Ve všech školních a osobních záležitostech se žáci obracejí především na svého třídního učitele. V závažných případech se žáci mohou obracet přímo na zástupce ředitele či ředitele školy.

 8. h)         K osobnímu pohovoru s ředitelem školy je třeba se předem objednat prostřednictvím kanceláře školy.

 9. i)           V záležitostech týkajících se většího počtu žáků mohou žáci v souladu se zákony České republiky využít petičního práva. Podpisové archy musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a podpis jako výraz souhlasu s předkládanou peticí.

 10. j)           Vyřizování individuálních záležitostí žáků je možné v úředních hodinách v kanceláři školy. Úřední hodiny jsou vyznačeny na vstupních dveřích kanceláře. Hromadná potvrzení pro třídu, respektive skupinu žáků, obstarává třídní služba.

 11. k)         Veškeré žádosti adresované řediteli školy je třeba podávat prostřednictvím třídního učitele, který se k nim vyjádří. Žádost žáka musí obsahovat následující údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, třídu, datum sepsání žádosti a stručnou a výstižnou formulaci, v jaké věci a z jakého důvodu se na ředitele školy žadatel obrací. V žádosti nesmí chybět podpis žadatele, u nezletilých žáků také podpis zákonného zástupce.

 12. l)           Veškerou činnost organizovanou učiteli nebo žáky mimo vyučování v budově školy je třeba předem projednat s ředitelem školy.

 13. m)       Prostor vstupní haly je z důvodu ochrany a zabezpečení majetku školy monitorován webovou kamerou v průběhu provozu i mimo provoz školy. Monitorování vstupního prostoru slouží pouze ke kontrole pohybu neoprávněných osob. Monitorovaná data nejsou ukládána do záznamu a přístup k monitorování je omezen ( ředitel, správce sítě, vychovatelna).

 

 

Čl. 7

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

 

Jsou v souladu s § 69 zákona č. 561 / 2004 Sb. (školský zákon), upraveného podle vyhlášky č. 317 / 2008 Sb.

 

Pravidla pro hodnocení vycházejí z požadavků rámcových a školních vzdělávacích programů, jsou součástí školního řádu a obsahují vždy :

a)       zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení,

b)       kritéria stupňů prospěchu,

c)        podrobnosti o komisionálních zkouškách,

d)       průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

e)       průběh a způsob hodnocení vzdělávání v nástavbovém studiu a ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou,

 1. l)           průběh a způsob hodnocení ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání.

 

 

Čl. 8

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů na vysvědčení

 

1) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1 – výborný: žák ovládá učivo v plném rozsahu, pracuje samostatně, přesně, je aktivní, nápaditý, pohotový

2 – chvalitebný: žák ovládá učivo v plném rozsahu s menšími nepřesnostmi, pracuje převážně samostatně

a tvořivě

3 – dobrý: žák má menší rezervy ve znalostech, pracuje správně, ale nesamostatně

4 – dostatečný: žák nemá ucelené vědomosti a dovednosti, dopouští se chyb, které nedovede opravit.

5 – nedostatečný: žák má závažné mezery ve vědomostech a dovednostech, chyby nedovede opravit,

práci neodevzdá ve stanoveném termínu.

Není-li možné žáka hodnotit – „nehodnocen(a)“, je-li žák z předmětu zcela uvolněn – „uvolněn(a)“

2) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá dosažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání a k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům.

3) V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení :

1 - velmi dobré,

2 – uspokojivé,

3 – neuspokojivé,

4) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni :

prospěl(a) s vyznamenáním,

prospěl(a),

neprospěl(a).

5) Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2- chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. V oborech vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění se dále vyžaduje v odborných předmětech, které stanoví rámcový vzdělávací program, prospěch 1 – výborný. Pokud není schváleno RVP, hodnocení se řídí podle stávajících platných učebních dokumentů, žák z předmětů praktická cvičení, navrhování, nebo výtvarná příprava , nesmí mít horší hodnocení než stupeň – 1, výborný.

6) Žák prospěl, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný.

7) Žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí

8) Žák je nehodnocen za 1. pololetí, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu ani v náhradním termínu, který na žádost žáka stanoví ředitel školy. Pokud žáka nelze hodnotit ani v náhradním termínu, zůstává nehodnocen s tím, že je nezbytné pro úspěšné ukončení klasifikace za druhé pololetí zvládnutí učiva za pololetí první.

9) Nelze-li žáka hodnotit za 2. pololetí, určí ředitel školy náhradní termín pro hodnocení, a to tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Je-li žák hodnocen stupněm 5-nedostatečný, může podat do 3 pracovních dnů od obdržení vysvědčení nebo jiného dokladu o neúspěšném výsledku hodnocení žádost řediteli školy o vykonání komisionální zkoušky, která se bude konat nejpozději do konce září následujícího školního roku.

 

Čl.9

Výchovná opatření

 

Jsou v souladu s § 31 zákona č. 561 / 2004 Sb., vyhláška č. 317 / 2008.

Pravidla pro udělování výchovných opatření :

Pochvaly a jiná ocenění

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin, nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

 1. 1.         Pochvala třídního učitele : za výbornou reprezentaci školy v oblasti výtvarné, literární, sportovní a jiné, za výborné výsledky během studia a u maturitní zkoušky

 2. 2.         Pochvala ředitele školy : za mimořádné výsledky při reprezentaci školy.

Výchovná opatření 

Na základě podnětu třídního učitele nebo pracovníků školy lze udělit napomenutí třídního učitele a důtku třídního učitele. Při závažném porušení školního řádu třídní učitel navrhuje i další kázeňská opatření, která jsou vždy projednána na pedagogické radě. Ředitel školy uděluje ihned po porušení školního řádu nebo po jiném přestupku na základě vlastního rozhodnutí důtku ředitele školy, podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia. O svém rozhodnutí informuje pedagogickou radu a výchovného poradce školy.

 1. 1.         Napomenutí třídního učitele : 1-2 pozdní příchody

 2. 2.         Důtka třídního učitele : 1 zápis v třídní knize, 3-5 pozdních příchodů, 1 neomluvená hodina

 3. 3.         Důtka ředitele školy : 2-3 zápisy v třídní knize, 6-8 pozdních příchodů, 2 neomluvené hodiny

 4. 4.         Stupeň chování II.= chování uspokojivé : 9-10 pozdních příchodů, 3-6 neomluvených hodin

 5. 5.         Stupeň chování III.= chování neuspokojivé : 7-10 neomluvených hodin, 10 a více pozdních příchodů, porušení zákazu kouření v budově a přilehlých pozemcích školy, neodůvodněný a neomluvený odchod z výuky a prostor školy

 6. 6.         Podmíněné vyloučení ze studia : 11 a více neomluvených hodin ( se zkušební lhůtou nejméně 1 měsíc a nejdéle 1 rok dle počtu neomluvených hodin), opakované neodůvodněné a neomluvené odchody z výuky a prostor školy zvlášť s přihlédnutím k závažnosti, např. opuštění exkurze, třídního výletu; opakované porušování zákazu kouření v budově školy (pokuta Městské policie a Policie ČR za porušení § 8 a § 9 zákona č. 379/2005 Sb.), distribuce a konzumace omamných látek, konzumace alkoholu. Podmínečně vyloučený žák bude po celou dobu trvání zkušební doby v péči výchovného poradce školy, bude pravidelně docházet na konzultace, v případě doporučení výchovného poradce mu budou sjednána sezení se školním psychologem. O dodržování podmínek zkušební doby bude výchovným poradcem informován ředitel školy.

 7. 7.         Vyloučení ze studia : závažná kázeňská provinění : (např. krádeže, podvody, zvláště hrubé úmyslné slovní a fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení; poškozování majetku a cizí věci a školního zařízení, opakovaná konzumace alkoholu a distribuce a konzumace omamných látek,)

 8. 8.         Výjimkou jsou případy, kdy je provinění klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zákon o přestupcích a trestní zákon).

 

Poznámky :

1. Pozdním příchodem se rozumí neomluvený příchod po začátku vyučovací hodiny a to do 15 minut, nad 15 minut je neomluvená hodina

2. Třídní učitel neprodleně oznámí udělení třídní důtky řediteli školy, každé kázeňské opatření je se žákem projednáno a oznámeno prokazatelným způsobem (dopis, zápis do studijního průkazu) zákonnému zástupci nezletilého žáka a rodičům , popř. osobám, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy v souladu s § 28 zák.č.561/2004 Sb. – školní matrika a třídní výkaz. Snížená známka z chování je zapsána na vysvědčení, podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy podléhá správnímu řádu zák.č.500/2005 Sb. a v souladu s § 165, odst. 2 písm. j) zák. č. 561/2004 Sb.

3.  Klasifikace: jestliže žák zamešká v maturitních teoretických a odborných předmětech více než 15%, v ostatních předmětech 25 %, není hodnocen. V praktických cvičeních určí vyučující termín a způsob náhrady a náhradní termín pro hodnocení je pro žáka závazný. Vyučující určí žákovi podmínky dodatečné klasifikace a žák v termínu vyhlášeném ředitelem klasifikaci dokončí.

Žáka lze uvolnit na rodinnou rekreaci maximálně 1x za rok, a to na 10 dnů, pokud studuje bez problémů (vyjádření třídního učitele) nebo ze zdravotních důvodů. Jedná-li se o uvolnění na konci klasifikačního období, předloží student třídnímu učiteli písemná vyjádření všech vyučujících o uzavřené klasifikaci

 

 

Čl. 10

Individuální vzdělávací plán

 

 1. 1)         Individuální vzdělávací plán může ředitel školy povolit žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami a z jiných závažných důvodů ( podle § 18 zákona č.561/2004 Sb.- školského zákona) na základě písemné žádosti a doložených důvodů. Žák nebo student musí i v případě zkrácené doby vzdělávání a zvláštní organizaci výuky splnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a být hodnocen z jeho obsahu.

 2. 2)         Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Individuální vzdělávací plán, podepsaný ředitelem školy, žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka, se stává součástí osobní dokumentace žáka.

 

Čl. 11

Komisionální zkouška

 

1) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech :

 1. a)         při zkoušce z odborných předmětů, které stanoví rámcový vzdělávací program v uměleckých oborech vzdělání (§ 69 odst.4 zákona č.561/2004 Sb.)

b)       koná-li opravné zkoušky ( § 69 odst.7 zákona č.561/2004 Sb.)

c)        koná-li komisionální přezkoušení ( § 69 odst. 9 zákona č.561/2004 Sb.)

2) Komisionální zkoušku podle odstavce 1 písm. b) a c) může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

 1. 3)         Komisionální zkoušku z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku

4) Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky, včetně složení komise pro komisionální zkoušky, a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitel školy a zveřejní je na přístupném místě ve škole.

 1. 4)         Žák , který byl u komisionální zkoušky hodnocen stupněm 5-nedostatečný, může v odůvodněných případech podat proti rozhodnutí komise odvolání, a to nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co se dozvěděl výsledek zkoušky. Komisionální přezkoušení za přítomnosti komise a ředitele školy se pak koná nejpozději do 14 dnů.

 

 

Čl. 9. Závěrečná ustanovení

 

 1. Zrušuje se Školní řád SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova 373 ze dne 1. 9. 2008

 2. Tento Školní řád SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova 373 nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2009

 3. Žáci SUPŠ svým podpisem stvrzují, že se s ním seznámili a zavazují se ho respektovat. Pokud s tímto školním řádem nesouhlasí, nepodepíší, nemohou dále na SUPŠ a VOŠ Turnov studovat.

 

 
 

 


Poslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 57724
Měsíc: 565
Den: 17